Botkyrka kommuns gymnasier

Botkyrka kommun gymnasier. Totalt har Botkyrka kommun 4 gymnasieskolor.