Emmaboda kommuns gymnasier

Emmaboda kommun gymnasium. Totalt har Emmaboda kommun en gymnasieskola.