Haparanda kommuns gymnasier

Haparanda kommuns gymnasium. Totalt har Haparanda kommun en gymnasieskola.