Stiftelsen Otto och Signe Broms Hemskola å Vackstanäs gymnasier

Vackstanäsgymnasiet är en stiftelse. I gåvobrevet, daterat september 1912, står följande: Undertecknad Otto Broms bortgifver härmed till en stiftelse, som skall bära namnet Otto och Signe Broms hemskola å Wackstanäs samt hafva till syfte att bibringa unga kvinnor insikt och praktisk färdighet i hvad som hör till ett landtbrukarehems ordnande och skötsel, dels min fastighet Wacksta N:o 2, dels ock ett kontant penningebelopp af tjugotusen kronor. Skolan Vackstanäs startade år 1915 men blev gymnasieskola 1993. Under årens lopp har inriktningen och omfattningen av kurser förändrats och anpassats i takt med tidens krav. Sedan 1993 har stiftelsen till ändamål att driva undervisning på gymnasienivå med särskild betoning på ämnesområdena kost, ekonomi, miljö, textil, idrott och hälsa. Fredrika Bremerförbundet och Hushållningssällskapet utser skolans styrelse. Skolan är med i Idéburna skolors riksförbund som samlar skolor som inte delar ut vinst. Alla pengar som skolan tjänar skall tillbaka in i verksamheten och på så sätt komma eleverna till gagn.